Polityka prywatności

Warszawa 25.05.2018

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CENTRUM MEDYCZNE „SASKA KĘPA”

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W zawiązku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Centrum Medyczne „Saska Kępa” spełniając obowiązek informacyjny pragnie przekazać Państwu wiadomości dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

 

I. Administrator danych osobowych:

 

Administratorem Państwa danych jest Firma Doradztwo i Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej A.K. Sp.z o.o ul. Kamińskiego 2/43, 03-130 Warszawa z miejscem wykonywania świadczeń:

Centrum Medyczne „Saska Kępa” ul. Marokańska 16, 03-130 Warszawa

 

II. Forma kontaktu z Centrum Medycznym „Saska Kępa”

 

Mogą się Państwo skontaktować z Centrum Medycznym „Saska Kępa:

za pomocą telefonu: (+48) 22 610 10 57, (+48) 22 672 78 57,

za pomocą faksu:       (+48) 22 671 63 13,

drogą pocztową: Centrum Medyczne „Saska Kępa”, Marokańska 16, 03-977 Warszawa

za pomocą e-maila: rejestracja@cm-saska-kepa.pl

 

 

III.Jakie dane są zbierane i przetwarzane w Centrum Medycznym „Saska Kępa”?

 

Dane osobowe zbierane są w celu świadczenia usług medycznych i ich rozliczenia (w zależności od obowiązującej umowy z NFZ – w przypadku finansowania z NFZ lub innych podmiotów sponsorujących daną usługę).

 

Przetwarzane są następujące dane:

dane identyfikujące: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia,

dane kontaktowe: adres, numer telefonu, adres e-mail,

dane zbierane i przetwarzane konieczne do postawienia diagnozy i wdrożenia procesu leczenia (dane dotyczące stanu zdrowia, przeprowadzonych badań, konsultacji itp., wyłącznie osób leczonych w Centrum Medycznym „Saska Kępa”)

 

 

IV.W jakim celu są zbierane i przetwarzane Państwa dane osobowe?

 

Dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia procesu usług medycznych:

 • udzielenia świadczeń medycznych i prowadzenia w związku z tym niezbędnej dokumentacji medycznej w celu postawienia diagnozy i ewentualnego dalszego postępowania profilaktycznego, bądź leczniczego,
 • wdrażanie programów profilaktycznych:
  * Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – Etap Podstawowej i Pogłębionej Diagnostyki,
  *Program Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy – Etap Podstawowy,
 • zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy zatrudnionym pracownikom oraz innym firmom w ramach istniejących umów,
 • prowadzenie procesu rejestracji i archiwizacji w systemie komputerowym,
 • kontakt z pacjentem na podstawie podanego numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania w celu zapisania, potwierdzenia, odwołania, zmiany terminu wizyty,
 • realizacja programu medycznego i rozliczeń w związku z zawartą umową z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podwykonawcami,
 • przestrzeganie i realizacja praw pacjenta (udostępnianie dokumentacji medycznej bądź informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub osobom upoważnionym),
 • prowadzenia dokumentacji rachunkowej i podatkowej,
 • działania związane z procesem ustalenia ewentualnych roszczeń,
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez monitoring wizyjny.

Okres przechowywania tworzonych w/w procesach dokumentacji medycznej i danych osobowych jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi  (zgodnie z obowiązującymi przepisami o ewidencjach medycznych (Dz. U. poz. 2069 z 2015r ).

 

V.Pozyskiwanie danych osobowych:

Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od pacjenta lub osoby upoważnionej w trakcie procesu rejestracji, w trakcie konsultacji lekarskiej, badań itp, bądź na podstawie istniejących umów z podwykonawcami.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem koniecznym w procesie udzielenia świadczenia medycznego. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi rejestrację i wiąże się z odmową udzielenia usługi medycznej.

 

VI. Dostęp do danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych maja upoważnieni pracownicy Centrum Medycznego „Saska Kępa”, podwykonawcy w ramach istniejących umów i inne podmioty , z którymi współpracujemy, w celu zachowania ciągłości umów i wykonania niezbędnych czynności w procesie leczniczym.

 

VII. Prawa przysługujące w związku z procesem przetwarzania danych osobowych

 

 • Prawo do dostępu do danych osobowych,
 • Prawo do sprostowania i usuwania danych,
 • Prawo do usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym”,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • Prawo do przenoszenia danych,
 • Prawo wniesienia sprzeciwu.

 

Skorzystanie z w/w uprawnień możliwe jest poprzez:

kontakt z Rejestracją Centrum Medycznego „Saska Kępa,

drogą pocztową:  Centrum Medyczne „Saska Kępa”, Marokańska 16, 03-977 Warszawa

drogą e-mail: rejestracja@cm-saska-kepa.pl

 

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli Centrum Medyczne „Saska kępa” w procesie ich przetwarzania naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osbowych.

 

VIII. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

Macie Państwo również możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (ważność utrzymują dane przetwarzane po podpisaniu zgody przed jej wycofaniem).

 

Zgodę można wycofać:

w rejestracji Centrum Medycznego „Saska Kępa”,

drogą pocztową: :  Centrum Medyczne „Saska Kępa”, Marokańska 16 , 03-977 Warszawa

 

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 2. Ustawa o prawach pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu ich przechowywania.